Registration Information

Preparing to register

Proof of Identity, Qualifications and ID Card

New students will receive emails over the summer requesting that they upload clear copies of the following:

  • A digital photo clearly showing your face – this will be used for your RWCMD ID card – these cards last for the duration of your course.

Following the confirmation period in the summer we may also request:

Identification

  • UK Domicile students can present their passport or a form of photo ID e.g driving licence.
  • International* & EU Students MUST upload a copy of the personal details page of their passport. (*If international students have already submitted the personal details page of their passport for their CAS they do need to resend it)
  • Proof of qualifications (e.g, ‘A’ Levels, BTEC, ABRSM, Foundation cert, Degree Certificate / transcripts).

All students must provide proof of the qualifications they stated they had or were completing on their application forms; unless they had their exam results verified by UCAS during the confirmation period in August, completed their previous course of study at RWCMD or submitted proof of qualifications directly to prove they had met the condition of a conditional offer. Please note that proof of qualifications must be presented even if your offer to study at RWCMD was unconditional.

Qualification documentation submitted must clearly show your name, awarding body, qualification name, result and date awarded.

ALL new International students requiring a Student Route Visa must also present their visa /BRP.

International students requiring a Student Route Visa will be required to upload a copy of the temporary visa Vignette in their passport upon registration.

You can find further information about collecting your BRP  on the University of South Wales Advice pages.  If you did not opt to collect your BRP from the University of South Wales (USW) and need to collect your BRP from a Post Office, once you have collected your BRP you will need to bring your BRP to the Academic Adminstration Office at RWCMD.

The emails you receive will confirm which of the documentation we require and will include instructions or a SharePoint link for you to upload the information.

Paratoi i gofrestru

Prawf Hunaniaeth, Cymwysterau a Cherdyn ID

Bydd myfyrwyr newydd yn derbyn e-bost dros yr Haf ar gyfer uwchlwytho copiau clir o’r canlynol:

  • Ffoto digidol yn dangos eich wyneb yn glir. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer eich cerdyn adnabod CBCDC. Mae’r cardiau hyn yn para trwy gydol eich cwrs.

Yn dilyn y cyfnod cadarnhau yn yr Haf hoffen ofyn hefyd:

Adnabod

  • Gall myfyrwyr y DU gyflwyno eu pasbort neu fath o ddull adnabod ffoto e.e. trwydded yrru.
  • *RHAID i Fyfyrwyr Rhyngwladol a’r UE gyflwyno eu pasbort.  (*Os ydych  chi’n myfyrwyr rhyngwladol ac eisoes wedi cyflwyno tudalen manylion personol eich pasbort ar gyfer CAS mae dal angen eu hail-gyflwyno).
  • Profi eich Cymwysterau (e.e Lefelau ‘A’, BTEC, ABRSM, Tystysgrif Sylfaen, Tystysgrif Gradd / trawsgrifiadau).

Rhaid i bob myfyriwr darparu prawf o’i cymwysterau eu bod wedi llenwi ar ffurflenni cais; oni bai bod UCAS wedi gwirio canlyniadau eu harholiadau yn ystod y cyfnod cadarnhau ym mis Awst, wedi cwblhau eu cwrs astudio blaenorol yn CBCDC neu wedi cyflwyno prawf o gymwysterau yn uniongyrchol i brofi eu bod wedi cwrdd â chyflwr cynnig amodol. Sylwch y bydd dal angen i chi, hyd yn oed os oedd eich cynnig yn ddiamod, ddarparu cadarnhad o’ch cymwysterau.

Rhaid i’r ddogfennau cymhwyster a gyflwynir ddangos yn glir eich enw, corff dyfarnu, enw cymhwyster, canlyniad a dyddiad y dyfarnwyd.